Erasmus

Tato ukázka pochází z monografie o Erasmu Rotterdamském. Významný nizozemský historik první poloviny minulého století Johan Huizinga ji vydal již roku 1924. Částečně v ní vychází z Erasmovy korespondence zpracované tehdy do roku 1524. Podkladem pro český překlad bylo nizozemské vydání z roku 1988 s přihlédnutím k poslednímu Huizingou revidovanému vydání z roku 1936.

Knihu vydalo pod názvem Erasmus roku 2014 nakladatelství OIKOYMENH.
Erasmus - přebal knihy

Při jízdě horskými průsmyky1 se Erasmův nikdy neodpočívající duch po několik dní nepoutaný pravidelnou prací, zaměstnával vším, co Erasmus v minulých letech prostudoval a přečetl, vším, co spatřil. Ve světě bylo tolik ctižádostivosti, tolik sebeklamu, tolik pýchy a domýšlivosti! Erasmus myslel na Thomase Mora, kterého měl nyní brzy znovu spatřit, na nejduchovnějšího a nejmoudřejšího ze svých přátel, s tím jménem Moros (řecky pošetilec), jež se tak málo hodilo k Morovu duchu. A s vyhlídkou na veselé žertování, které si od styku s Morem opět sliboval, vyvstal Erasmovi v duchu tento mistrovský kus humoru a moudré ironie, Moriae encomium, Chvála bláznivosti. Svět jako obraz všeobecné pošetilosti, pošetilost jako nepostradatelný prvek umožňující život a soužití a toto vše vloženo do úst Stultitii, bláznivosti samé (pravému protikladu Minervy), která ve chvalozpěvu na svoji moc a užitečnost vychvaluje sama sebe. Formou jde o řečnické cvičení, declamatio, tak jako ta Libaniova, která Erasmus překládal z řečtiny. Co se týče ducha, jde o oživení Lukiana, jehož Galla Erasmus přeložil před třemi lety a jenž mu mohl vnuknout téma.

Byly to jistě nedostižně jasné okamžiky v tom skvělém mozku. Všechny podrobnosti klasické četby, jež v uplynulém roce Erasmus zapracoval do svých Adagií, byly v té nepochopitelně silné a prostorné paměti dosud po ruce a k tomu ještě tolik navíc. Erasmus jako by v pohodě přežvýkával veškerou moudrost starověku, aby tak oddělil šťávy pro svůj výklad.

Erasmus přijel do Londýna, ubytoval se v Morově domě v Buc-klersbury a sepsal zde, sužován bolestmi ledvin a bez svých knih, za několik dní2 dokonalé umělecké dílo, které již určitě nosil v hlavě. Stultitia se vpravdě zrodila po způsobu své vážné sestry Pallas.

Rozvržením a ztvárněním je Moria dokonalá, produkt milostí obdařeného okamžiku tvůrčího nutkání. Erasmus vyobrazuje postavu řečnice ve vztahu k jejímu publiku až do konce mistrovsky několika lehkými dotyky štětce. Vidíme, jak se tváře posluchačů najednou rozjasní, když vystoupí Bláznivost; je slyšet potlesk, jímž přerušují její slova. Je zde bohatství fantazie spojené s takovou střídmostí linie a barvy, takovou zdrženlivostí, že vzniká obraz oné dokonalé harmonie, která představuje to nejpodstatnější z renesance. Ani přes bohatost látky a myšlenek zde není přebuje-lost, ale vládne tu uměřenost, vyrovnanost, lehkost a jas, jež působí stejně radost jako uvolnění. Abychom si uvědomili estetickou dokonalost Erasmova spisu, musíme ho položit vedle Rabelaise.

Beze mě - říká Bláznivost - nemůže svět existovat ani okamžik. „Ať už se mezi smrtelníky děje cokoli, není snad vše plné bláznivosti, a to jako výsledek bláznivé činnosti bláznů?" 3 „Zkrátka tedy tvrdím: není možné, aby nějaká společnost nebo nějaký životní vztah byl beze mne příjemný nebo stálý. Z toho plyne, že by se na delší čas nesnesl lid s vládcem, pán s otrokem, služka s paní, učitel s žákem, přítel s přítelem, manželka s manželem, majitel s nájemcem, druh s druhem, společník se společníkem, kdyby se ve vzájemném vztahu někdy nedopouštěli chyb, kdyby si tu a tam nelichotili, kdyby občas moudře nepřimhouřili oči jeden nad druhým, kdyby si zkrátka někdy neosladili život medem bláznivosti."4 Bláznivost je zde životní moudrostí, rezignací a laskavým soudem.

Překlad © Jiřina Holeňová

Uveřejněno se souhlasem nakladatelství Oikoymenh


  1. Že se tato myšlenka zrodila v Alpách, vyplývá ze skutečnosti, že na ni, jak Erasmus říká, přišel při jízdě na koni, on také cestoval ze Štrasburku lodí, P.S.ALLen, Opus epistolarum Erasmi Roterodami,I,IV,216, str. 62
  2. P.S.Allen, Opus epistolarum Erasmi Roterodami, 337.
  3. Erasmus Rotterdamský, Chvála bláznivosti, Praha 1986, str. 31 (kap. 25). Citováno podle českého vydání v překladu R. Mertlíka aj. Hejnice, s odkazy na kapitoly ve vydání J.B. Kana, Hagae-Com. 1898. Rozdělení do kapitol se poprvé datuje od vydání z roku 1765, není proto důvod je rušit.
  4. Tamt., str. 28 (kap. 21)
Zpět